Հյուսիսային Հայաստանի անտառային բարիքները | WWF

Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Հյուսիսային Հայաստանի անտառային բարիքները

Այս գիրքը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրամիության և Ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող “Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI-FLEG) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում որպես WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող գործողություն:

Այս գիրքը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրամիության և Ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող “Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI-FLEG) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում որպես WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող գործողություն:

Գիրքը կազմված է ընդհանուր բաժիններից, որոնք ներկայացնում են Հյուսիսային Հայաստանի ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները, այնտեղ գտնվող անտառները և դրանց նշանակությունը, բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, ոչ բնափայտային անտառօգտագործման օրենսդրական հիմքերը, ինչպես նաև հատուկ անտառային բույսերին և սնկերին նվիրված բաժիններից: