Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐՑԱԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ

© WWF Armenia

Հարավային Կովկասը, որպես կենսաբազմազանության թեժ կետ, ծածկված է ավելի քան 43.000 գետերի և 7 Ռամսար տարածքների քաղցրահամ ջրերի ցանցով:

Տարածաշրջանն ավելի քան 70 ձկնատեսակների բնակավայր է: Սակայն, պատվարների և ՀԷԿ-երի ոչ կայուն զարգացումը կազմալուծում է բնապահպանական հոսքերը գետավազանի մակարդակով, ինչը  բացասաբար է անդրադառնում կենսամիջավայրի ամբողջականության և պայմանների, կենդանատեսակների հարաբերակցման, այդ թվում ՝ ջրի որակի վրա:  Այս իրավիճակում մեծ վնաս են կրում կենսաբազմազանությունն  ու առհասարակ  էկոհամակարգերը:

Վերականգնվող հիդրոէներգետիկան առանցքային է՝ կլիմայական փոփոխությունները մեղմացնելու տեսանկյունից, պատվարների և ՀԷԿ-երի կայունությունը համակցված գետավազանի մակարդակով դեռ գնահատված չէ:  Չնայած այն փաստին, որ Հարավային Կովկասի երկրներն ունեն մեծ ներուժ ՀԷԿ-երի զարգացման համար, այնուամենայնիվ այն  սպառնալիք է կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների համար: 

Գիտակցելով խնդրի կարևորությունը  WWF-ի կողմից  իրականացվել  է  «Հարավային Կովկասում պատվարների կայուն զարգացման խթանում գետավազանների մակարդակով» տարածաշրջանային ծրագիրը՝  Կուր-Արաքս (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան) և Սևծովյան (Վրաստան) ջրավազաններում: Ծրագիրը հնարավոր է եղել իրականացնել պետության, շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածությամբ և ներդրողների, դոնոր ընկերությունների ուսումնասիրությամբ, ինչպես նաև Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի հիմնական նպատակը եղել է հիդրոէներգետիկայի զարգացումը, ինչպես նաև գործող ՓՀԷԿ-երի տեղաբաշխվածության, գետավազաններում հանդիպող հազվագյուտ, անհետացող տեսակների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը և դրանց զետեղումն աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգում (ԱՏՀ)։

© WWF Armenia, Hayk Tiraturyan

Մշակվել են քարտեզներ՝ ցույց տալու, թե Հայաստանում, որ գետավազաններն են հարուստ կենսաբազմազանությամբ, ինչն ինքնին ուղենիշ է այն բանի, թե որ գետավազանում պետք է կառուցել ՓՀԷԿ, որում՝ ոչ:

Ծրագրի շրջանակներում ապահովվել է շահագրգիռ կողմերի իրազեկության  ճանաչողականությունը պատվարների և ՀԷԿ-երի լավագույն փորձի խթանման հարցում՝ գետավազանի մակարդակով պահպանելու համար կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունները բնակչության համար:

Բացի այդ,  կազմակերպվել են խորհրդատվական խմբի հանդիպումներ, որոնց ընթացքում մշակվել են  առաջարկներ՝ հետագա գործողությունների համար:

Կատարված աշխատանքների արդյունքում կազմվել են գետերի կենսաբազմազանության, էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման  վերլուծություններ, որոնք հետագայում ազգային փորձագետների կողմից  վերանայվել և համալրվել են: Փորձագետները նաև պատրաստել են  կայուն պատվարների գնահատման և պլանավորման մեթոդաբանությունը: Ձևավորված մասնագիտական խումբը նախանշել է նաև ծրագրի հետագա փուլերի գործնական քայլերն ու հայեցակարգային ուղղությունները:

© WWF-Armenia
Դուք կարող եք աջակցել մեր ծրագրերին
Նվիրաբերել